Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż :
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, adres Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa.
 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności lub w związku z wiążącą nas umową. Zatem podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 6 ust.1 lit. a lub b, lub e rozporządzenia RODO.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw otrzymasz bezpośrednio w toku realizacji Twoich spraw.
 4. Masz prawo do:
  uzyskania dostępu do swoich danych,
  zażądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie których Twoje dane są przetwarzane, będą na to pozwalać.
 5. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, zatrudnionym w Ministerstwie.
 6. Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:
  osobiście w siedzibie Ministerstwa,
  elektronicznie na adres: iod@mr.gov.pl ,
  listownie na adres:
  Inspektor Ochrony Danych
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
 7. W przypadku gdy uznasz, że Twoje prawa zostały przez nas naruszone możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 8. Skrót RODO odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe


Sposób odbioruDane kontaktowe


Kod zabezpieczający